Onbeduidende polka en 2 Wiegeliedjes (gem.k) Tkst.: Van Ostayen


Category


Vocal


Sub category


Choir with orchestraOpus

Classification

Year

Archives

Masonic music
720 KO 44 1985 Do  


Description


Gemengd koor met orkest: 2221 2220 piano perc timp strijkers